Project

Các dự án đang triển khai

Foodnha.com

Mạng review ăn uống.

Hiệp Sĩ Top

Mạng hỏi đáp cộng đồng, đăng tin tìm đồ mất, người thân, bạn bè thất lạc.

mEE.vn

Trang web rút gọn link dành cho SEO - Marketing.

Exitfa Video

Trang upload video/clip miễn phí.

OKY Agency

Agency sáng tạo nội dung số và thiết kế thương hiệu.

OKY Group

Tổ chức tư vấn chiến lược phát triển toàn diện cho doanh nghiệp.